OGŁOSZENIE O PRZETARGU

        OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TUCHOLI

        OGŁASZA

           PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

 

 

Na dzierżawę punktu  gastronomicznego w budynku  stanicy  wodnej przy jeziorze Głęboczek  w Tucholi

 I. Przedmiot dzierżawy : pomieszczenia punktu gastronomicznego  wraz z zapleczem  na okres od dnia 01.05.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.

II. Warunki dzierżawy – oferent zobowiązany będzie do:

1)      prowadzenia punktu zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP, w tym dostosowanie pomieszczeń i urządzeń na swój koszt ( w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym ),

2)      utrzymania porządku i czystości  w i wokół budynku w tym w pomieszczeniach sanitarnych ,

3)      uiszczanie opłaty za czynsz dzierżawny i media według licznika lub ryczałtowo ( za wodę i kanalizację ),

4)      prowadzenie ewidencji wypożyczania sprzętu pływającego oraz sprawowanie nadzoru nad wypożyczalnią,

5)      poniesienia wszystkich kosztów związanych z przywróceniem lokalu do stanu pierwotnego po rozwiązaniu umowy.

III.  Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:

1)      złożenie do dnia 02.04.2013 r. oferty zawierającej:

a)      nazwę i adres osoby fizycznej lub prawnej ubiegającej się o dzierżawę,

b)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

IV.  Kryterium wyboru oferty : najwyższy zaproponowany przez oferenta czynsz dzierżawny na sezon, nie mniejszy od  500,00 zł.

V.    Inne ustalenia:

a)      termin składania ofert  02.04.2013 r. do godz. 10 00 w siedzibie OSiR Tuchola       ul. Warszawska 17,

b)      oferty należy złożyć  w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „ Dzierżawa punktu gastronomicznego”  w  Tucholi.

c)       umowa dzierżawy zostanie zawarta z dzierżawcą punktu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi, ul. Warszawska 17, 89 – 501 Tuchola

d)      szczegółowe informacje wraz z projektem umowy znajdują się na stronie www.tuchola.pl  ( aktualności ),

e)      osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przetargu – Janusz Zawadzinski, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi, ul. Warszawska 17, tel. ( 052 – 33 45 408 )

VI.  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                    Dyrektor OSiR

                                                                                                              Janusz Zawadzinski

Skip to content