KĄPIELISKO – PROFIL WODY

Kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu pływającego nad jeziorem Głęboczek to obiekt po całkowitej przebudowie, czynne codziennie w okresie letnim w godz. 10:00 do 18:00, kąpielisko strzeżone, wypożyczalnia nowo zakupionego sprzętu pływającego, bar oferujący wyżywienie, napoje, lody i słodycze.

TABELA SŁUŻĄCA DO PRZEDSTAWIENIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ PROFIL WODY W KĄPIELISKU

Tabela 1.    Profil wody w kąpielisku

A. Informacje podstawowe
IDane ogólne o kąpielisku
1Nazwa kąpieliska 1) Tuchola – jezioro Głęboczek
2Adres kąpieliska 1) Tuchola, ul Podmiejska 1
3Województwo 1) Kujawsko – Pomorskie
4Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – poziom 5, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1) 
5Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1) Tuchola
6Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko 1) tucholski
7Krajowy kod kąpieliska 2)2809PKAP0001
8Identyfikator kąpieliska Numid 2) nie dotyczy
IIInformacje o profilu wody w kąpielisku
9Data sporządzenia profilu 1) (data zakończenia prac nad profilem)  03.10.2022
10Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku 1), 3) –
11Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02.02.2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku                       § 4.4.1 co najmniej raz na cztery lata  04.10.2026
12Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3) Utworzenie kąpieliska
13Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1) Janusz Zawadzinski
IIIWłaściwy organ
14Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska 1)Ośrodek Sportu i Rekreacji,                89 – 500 Tuchola, ul. Warszawska 17 Tel. 52 33 45 511 fax 52 33 45 511 E – mail osirtuchola@op.pl
15Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 1)Burmistrz Tucholi
16Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego 1) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tucholi Plac Wolności 23, 89 – 500 Tuchola Tel.52 33 42 109
17Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej 1) RZGW w Gdańsku
18Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 1) WIOŚ w Bydgoszczy
19Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskiego 1), 4) brak
IVInformacje dotyczące lokalizacji kąpieliska
20Kategoria wód, na których zlokalizowane jest kąpielisko 
21kąpielisko 5), 6)X  jezioro lub inny zbiornik wodny( np. staw, glinianka, wyrobisko pożwirowe )
22   wody przejściowe
23     wody przybrzeżne
24Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych lub akwenu morskich wód wewnętrznych 5) Jezioro Głęboczek
25Identyfikator hydrograficzny 5) 
26Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5), 6) 
27Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5) 
28Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód 5), 8)Nie
29Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód 5), 8)Nie
30Lokalizacja kąpieliska – kilometraż rzeki 1), 5), 9) Nie dotyczy
31Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej 1)100 m
32Lokalizacja kąpieliska – informacje uzupełniające 1), 10) –  
33Lokalizacja kąpieliska – współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym 1), 11), 12) szer.geogr.:53.58929962 dł. geogr.: 17.87443385   szer.geogr.:53.58901145 dł. geogr.: 17.87443385   szer.geogr.:53.58873443 dł. geogr.: 17.87400201   szer.geogr.:53.5889828   dł. geogr.: 17.87470475
B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku
34Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym 2)data wykonania ostatniej oceny 12.09.2022 wynik oceny: przydatna do kąpieli
35Wyniki czteroletnich ocen jakości wód w kąpielisku 2), 13)ocena za lata: 2022 wynik oceny: przydatna do kąpieli
36 ocena za lata: 2021 wynik oceny: przydatna do kąpieli
37 ocena za lata: 2020 wynik oceny: przydatna do kąpieli
38 ocena za lata: 2019 wynik oceny: przydatna do kąpieli
Lokalizacja punktu lub punktów kontroli jakości wód w kąpielisku – współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym 2), 12) dł. 17,8741667  szer. 53,5888889  
40Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego jednolitej części wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko 14), 15)Data wykonania klasyfikacji              rok przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji : nie dotyczy Stan ekologiczny jednolitej części wód: nie dotyczy
41Kod celowego punktu pomiarowo-kontrolnego objętego programem monitoringu wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, z którego dane posłużyły do wykonania oceny, o której mowa w polu 34 14) Program państwowego monitoringu środowiska województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2018 – 2022 Rozpatrywany zbiornik nie jest ujęty w zadaniach monitoringowych WIOŚ
C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka                                         nie dotyczy
IOpis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece 16)
42Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)< 200 m
43 200 – 800 m
44 > 800 m
45Powierzchnia zlewni rzeki 5), 8)< 10 km2
46 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2
47 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2
48 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2
49 ³ 10 000 km2
50Typ abiotyczny cieku 5)nazwa typu:
51 kod typu:
52Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18)SNQ ……………. m3/s
53 SSQ ……………. m3/s
54 SWQ ……………. m3/s
55Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18) 
IIOpis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na jeziorze 19)
56Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17) X < 200 m
57 200 – 800 m
58 > 800 m
59Powierzchnia jeziora 5) (wg  MPHP)17,4 ha
60Typ abiotyczny jeziora 5)nazwa typu: jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane
61 kod typu:
62Charakterystyka dna kąpieliska 1), 20) piaszczyste
63Głębokość jeziora 5)max: . 5 m
64 średnia.: 3 m
IIIOpis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących 21)                                nie dotyczy
65Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)< 200 m
66 nie dotyczy200 – 800 m
67 > 800 m
68Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8)< 10 km2
69 nie dotyczy10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2
70 nie dotyczy100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2
71 nie dotyczy1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2
72 nie dotyczy³ 10 000 km2
73Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5)nie dotyczy
74Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5)nie dotyczy
75Głębokość zbiornika przy normalnymnie dotyczy
76poziomie piętrzenia (NPP) 5)nie dotyczy
77Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5)nie dotyczy
IVOpis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na wodach przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wodach wewnętrznych nie dotyczy
78Strefa pływów 8), 18)nie dotyczy
79 nie dotyczy
80 nie dotyczy
81Typ abiotyczny wód przejściowych 5), 22)nie dotyczy
82 nie dotyczy
83Typ abiotyczny wód przybrzeżnych 5), 23)nie dotyczy
84 nie dotyczy
D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się
IZrzuty zanieczyszczeń 24)
85Oczyszczalnia ścieków komunalnych 14), 25), 26), 27) nie dotyczy
86Oczyszczalnia ścieków przemysłowych 14), 25), 26), 27) nie dotyczy
87Przydomowe oczyszczalnie ścieków 25), 26), 27) nie dotyczy
88Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 14), 27) nie dotyczy
89Zrzuty wód pochłodniczych14), 25),26), 27) nie dotyczy
90Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 14), 25), 26), 27) nie dotyczy
91Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 25), 27) nie dotyczy
92Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 14), 25), 26), 27) nie dotyczy
93Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą 25), 27) nie dotyczy
94Zrzuty ze stawów hodowlanych 25), 26), 27) nie dotyczy
95Spływy powierzchniowe z pól uprawnych 5), 28) nie dotyczy
96Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi 29) nie dotyczy
97Inne 14), 25) nie dotyczy
IIUżytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30)
98Zabudowa miejska 1) gospodarstwa jednorodzinne
99Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 1) nie dotyczy
100Kopalnie, wyrobiska i budowy 1) nie dotyczy
101Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1) istnieją
102Grunty orne 1) istnieją
103Uprawy trwałe 1) nie dotyczy
104Łąki i pastwiska 1) istnieją
105Obszary upraw mieszanych 1) istnieją
106Lasy 1) nie dotyczy
107Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej 1) Istnieją
108Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym 1) Plaża
109Inne 1) nie dotyczy
IIIFormy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24)
110Kąpiel 1) X
111Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1) X kajaki, rowery wodne, żaglówki
112Wędkarstwo 1) X
113Inne 1) X
IVWyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość
114Toalety 8)tak
115 
116Natryski 8)tak
117 
118Kosze na śmieci 8)tak
119 
120Ogrodzenie plaży kąpieliska 8)
121 nie
122Sprzątanie plaży kąpieliska 8)tak
123 częstotliwość: 1 raz/dobę
124 
125Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraztak
126plaży kąpieliska 8)tak
VInne informacje
127Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do bytowania ryb 5), 8)nie
128 
129Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami ochrony przyrody 32)nie dotyczy
130 opis formy ochrony przyrody
131 
132Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierzątnie dotyczy
133  brak danych
134 
135Zanieczyszczenie osadów 1), 8), 35), 36), 37)mikrobiologiczne
136 metale ciężkie i substancje priorytetowe
137 odpady budowlane
138 inne
139  X brak zanieczyszczeń
140  brak danych
E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic
141Zakwity glonów spowodowane cyjanobakteriami nie stwierdzono
142zaobserwowane w ciągu ostatnich 4 lat 2), 8), 38)nie stwierdzono
143 zjawisko wystąpiło w dwóch lub trzech latach
144 zjawisko występowało w każdym spośród ostatnich 4 lat
145Ryzyko rozmnożenia się cyjanobakterii wX brak
146przyszłości 1), 8), 14)małe
147 średnie
148 duże
149Inne 2) 
F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu
IMakroalgi 43) nie dotyczy
150Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 14), 44) nie dotyczy
151Sałata morska (Ulva lactuca) 14), 44) nie dotyczy
152Inne 14) nie dotyczy
IIFitoplankton 45)
153Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8) X  brak
154 małe
155 średnie
156 duże (fitoplankton – IV klasa oraz chlorofil „a” – V klasa czystości
157Inne 14) 
G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń dla okresu obowiązywania profilu wody
IKrótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne 50)
158Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29) Escherichia coli Paciorkowce kałowe
159Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29) sporadycznie
160Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29) Brak procedur, prognozowania czasu trwania takich przypadków
161Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29) – pełnia sezonu kąpielowego, turystyczne wykorzystanie akwenu       –   zanieczyszczone wody opadowe
162Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1) nie dotyczy
163Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)– edukacja ekologiczna mieszkańców – usunięcie zanieczyszczenia
164Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51)Burmistrz Tucholi Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi
IIInne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia
165Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29), 52)Odpady stałe związane z turystycznym wykorzystaniem akwenu, m. in. frakcje: szkło, plastik, papier
166Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia 1), 2), 5), 14), 29)Turystyczne wykorzystanie akwenu, nieodpowiednia gospodarka odpadami przez wypoczywających nad akwenem
167Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1)– edukacja ekologiczna mieszkańców – nadzór nad wywozem odpadów – regulamin zachowania się na plaży, – zabezpieczenie podmiotu odpowiedzialnego za eliminację krótkotrwałych zanieczyszczeń ( firma sprzątająca )
168Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)– odcięcie źródła zanieczyszczeń – posprzątanie terenu (śmieci) – usunięcie zanieczyszczenia – sprzątanie plaży, okolic wzdłuż linii brzegowej
169Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)– edukacja ekologiczna – objęcie kontrolą wywozu odpadów i ścieków komunalnych
170Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51)– Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi (52) 33 45 511
H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni danej wody w kąpielisku, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń 53)
I 
171Nazwa cieku, jeziora lub akwenu wód przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wód wewnętrznych 1) Nie dotyczy
172Kod jednolitej części wód 5) 
173Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17), 54) X < 200 m
174 200 – 800 m
175 > 800 m
176Powierzchnia zlewni 3), 7), 55)< 10 km2
177 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2
178 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2
179 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2
180 > 10 000 km2
181Typ abiotyczny cieku lub jeziora 3), 56)nazwa typu:
182 kod typu:
183Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18), 57)SNQ .0,16 m3/s
184 SSQ 1,56 m3/s
185 SWQ 1,85 m3/s
186Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18), 57) 
Skip to content