KĄPIELISKO – PROFIL WODY

Kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu pływającego nad jeziorem Głęboczek to obiekt po całkowitej przebudowie, czynne codziennie w okresie letnim w godz. 10:00 do 18:00, kąpielisko strzeżone, wypożyczalnia nowo zakupionego sprzętu pływającego, bar oferujący wyżywienie, napoje, lody i słodycze.

DO POBRANIA: PROFIL WODY

TABELA SŁUŻĄCA DO PRZEDSTAWIENIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ PROFIL WODY W KĄPIELISKU

Tabela 1.    Profil wody w kąpielisku

A. Informacje podstawowe
I Dane ogólne o kąpielisku
1 Nazwa kąpieliska 1)  Tuchola – jezioro Głęboczek
2 Adres kąpieliska 1)  Tuchola, ul Podmiejska 1
3 Województwo 1)  Kujawsko – Pomorskie
4 Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – poziom 5, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1)  
5 Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest

kąpielisko 1)

 Tuchola
6 Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko 1)  tucholski
7 Krajowy kod kąpieliska 2) 2809PKAP0001
8 Identyfikator kąpieliska Numid 2)  nie dotyczy
II Informacje o profilu wody w kąpielisku
9 Data sporządzenia profilu 1) (data zakończenia prac nad profilem)   01.12.2018
10 Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku 1), 3)  –
11 Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1)  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02.02.2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku        § 4.4.1 co najmniej raz na cztery lata

30.09.2022

12 Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3)  Utworzenie kąpieliska
13 Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1)  Janusz Zawadzinski
III Właściwy organ
14 Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji,                89 – 500 Tuchola, ul. Warszawska 17

Tel. 52 33 45 511 fax 52 33 45 511

E – mail osirtuchola@op.pl

15 Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 1) Burmistrz Tucholi
16 Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego 1)  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tucholi

Plac Wolności 23, 89 – 500 Tuchola

Tel.52 33 42 109

17 Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej 1)  RZGW w Gdańsku
18 Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 1)  WIOŚ w Bydgoszczy
19 Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskiego 1), 4)  brak
IV Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska
20 Kategoria wód, na których zlokalizowane jest kąpielisko  
21 kąpielisko 5), 6) X  jezioro
22     wody przejściowe i morskie wody   wewnętrzne
23       wody przybrzeżne
24 Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych lub akwenu morskich wód wewnętrznych 5)  Jezioro Głęboczek
25 Identyfikator hydrograficzny 5)  
26 Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5), 6)  
27 Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5)  
28 Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód 5), 8) Nie
29 Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód 5), 8) Nie
30 Lokalizacja kąpieliska – kilometraż rzeki 1), 5), 9)  Nie dotyczy
31 Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż linii brzegowej 1) 100 m
32 Lokalizacja kąpieliska – informacje

uzupełniające 1), 10)

 –

 

33 Lokalizacja kąpieliska – współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym 1), 11), 12)  szer.geogr.:53.58929962 dł. geogr.: 17.87443385

szer.geogr.:53.58901145 dł. geogr.: 17.87443385

szer.geogr.:53.58873443 dł. geogr.: 17.87400201

szer.geogr.:53.5889828   dł. geogr.: 17.87470475

B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku
34 Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym 2) data wykonania ostatniej oceny

09.07.2018

wynik oceny: przydatna do kąpieli

35 Wyniki czteroletnich ocen jakości wód

w kąpielisku 2), 13)

ocena za lata: 2017

wynik oceny: przydatna do kąpieli

36   ocena za lata: 2016

wynik oceny: przydatna do kąpieli

37   ocena za lata: 2015

wynik oceny: przydatna do kąpieli

38   ocena za lata: 2014

wynik oceny: przydatna do kąpieli

Lokalizacja punktu lub punktów kontroli jakości wód w kąpielisku – współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym 2), 12)  dł. 17,8741667

szer. 53,5888889

 

40 Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego jednolitej części wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko 14), 15) Data wykonania klasyfikacji              rok przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji : nie dotyczy

Stan ekologiczny jednolitej części wód: nie dotyczy

41 Kod celowego punktu pomiarowo-kontrolnego objętego programem monitoringu wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, z którego dane posłużyły do wykonania oceny, o której mowa w polu 34 14)  Program państwowego monitoringu środowiska województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016 – 2020

Rozpatrywany zbiornik nie jest ujęty w zadaniach monitoringowych WIOŚ

C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka                                         nie dotyczy
I Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece 16)
42 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17) < 200 m
43   200 – 800 m
44   > 800 m
45 Powierzchnia zlewni rzeki 5), 8) < 10 km2
46   10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2
47   100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2
48   1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2
49   ³ 10 000 km2
50 Typ abiotyczny cieku 5) nazwa typu:
51   kod typu:
52 Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18) SNQ ……………. m3/s
53   SSQ ……………. m3/s
54   SWQ ……………. m3/s
55 Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18)  
II Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym

na jeziorze 19)

56 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)  X < 200 m
57   200 – 800 m
58   > 800 m
59 Powierzchnia jeziora 5) (wg  MPHP) 17,4 ha
60 Typ abiotyczny jeziora 5) nazwa typu: jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane
61   kod typu:
62 Charakterystyka dna kąpieliska 1), 20)  piaszczyste
63 Głębokość jeziora 5) max: . 5 m
64   średnia.: 3 m
III Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących 21)                               

nie dotyczy

65 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17) < 200 m
66  nie dotyczy 200 – 800 m
67   > 800 m
68 Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8) < 10 km2
69  nie dotyczy 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2
70  nie dotyczy 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2
71  nie dotyczy 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2
72  nie dotyczy ³ 10 000 km2
73 Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) nie dotyczy
74 Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5) nie dotyczy
75 Głębokość zbiornika przy normalnym nie dotyczy
76 poziomie piętrzenia (NPP) 5) nie dotyczy
77 Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5) nie dotyczy
IV Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na wodach przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wodach wewnętrznych nie dotyczy
78 Strefa pływów 8), 18) nie dotyczy
79   nie dotyczy
80   nie dotyczy
81 Typ abiotyczny wód przejściowych 5), 22) nie dotyczy
82   nie dotyczy
83 Typ abiotyczny wód przybrzeżnych 5), 23) nie dotyczy
84   nie dotyczy
D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się
I Zrzuty zanieczyszczeń 24)
85 Oczyszczalnia ścieków komunalnych 14), 25), 26), 27)  nie dotyczy
86 Oczyszczalnia ścieków przemysłowych 14), 25), 26), 27)  nie dotyczy
87 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 25), 26), 27)  nie dotyczy
88 Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 14), 27)  nie dotyczy
89 Zrzuty wód pochłodniczych14), 25),26), 27)  nie dotyczy
90 Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 14), 25), 26), 27)  nie dotyczy
91 Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 25), 27)  nie dotyczy
92 Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 14), 25), 26), 27)  nie dotyczy
93 Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą 25), 27)  nie dotyczy
94 Zrzuty ze stawów hodowlanych 25), 26), 27)  nie dotyczy
95 Spływy powierzchniowe z pól uprawnych 5), 28)  nie dotyczy
96 Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi 29)  nie dotyczy
97 Inne 14), 25)  nie dotyczy
II Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30)
98 Zabudowa miejska 1)  gospodarstwa jednorodzinne
99 Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 1)  nie dotyczy
100 Kopalnie, wyrobiska i budowy 1)  nie dotyczy
101 Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1)  istnieją
102 Grunty orne 1)  istnieją
103 Uprawy trwałe 1)  nie dotyczy
104 Łąki i pastwiska 1)  istnieją
105 Obszary upraw mieszanych 1)  istnieją
106 Lasy 1)  nie dotyczy
107 Zespoły roślinności drzewiastej

i krzewiastej 1)

 Istnieją
108 Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym 1)  Plaża
109 Inne 1)  nie dotyczy
III Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24)
110 Kąpiel 1)  X
111 Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1)  X kajaki, rowery wodne, żaglówki
112 Wędkarstwo 1)  X
113 Inne 1)  X
IV Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość
114 Toalety 8) tak
115  
116 Natryski 8) tak
117  
118 Kosze na śmieci 8) tak
119  
120 Ogrodzenie plaży kąpieliska 8)
121   nie
122 Sprzątanie plaży kąpieliska 8) tak
123   częstotliwość: 1 raz/dobę
124  
125 Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz tak
126 plaży kąpieliska 8) tak
V Inne informacje
127 Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do bytowania ryb 5), 8) nie
128  
129 Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami ochrony przyrody 32) nie dotyczy
130   opis formy ochrony przyrody
131  
132 Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt nie dotyczy
133    brak danych
134  
135 Zanieczyszczenie osadów 1), 8), 35), 36), 37) mikrobiologiczne
136   metale ciężkie i substancje priorytetowe
137   odpady budowlane
138   inne
139    X brak zanieczyszczeń
140    brak danych
E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic
141 Zakwity glonów spowodowane cyjanobakteriami  nie stwierdzono
142 zaobserwowane w ciągu ostatnich 4 lat 2), 8), 38) nie stwierdzono
143   zjawisko wystąpiło w dwóch lub trzech latach
144   zjawisko występowało w każdym spośród ostatnich 4 lat
145 Ryzyko rozmnożenia się cyjanobakterii w X brak
146 przyszłości 1), 8), 14) małe
147   średnie
148   duże
149 Inne 2)  
F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu
I Makroalgi 43) nie dotyczy
150 Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 14), 44)  nie dotyczy
151 Sałata morska (Ulva lactuca) 14), 44)  nie dotyczy
152 Inne 14)  nie dotyczy
II Fitoplankton 45)
153 Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8)  X  brak
154   małe
155   średnie
156   duże (fitoplankton – IV klasa oraz chlorofil „a” – V klasa czystości
157 Inne 14)  
G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń dla okresu obowiązywania

profilu wody

I Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne 50)
158 Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)  Escherichia coli

Paciorkowce kałowe

159 Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)  sporadycznie
160 Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)  Brak procedur, prognozowania czasu trwania takich przypadków
161 Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)  – pełnia sezonu kąpielowego, turystyczne wykorzystanie akwenu       –   zanieczyszczone wody opadowe
162 Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1)  nie dotyczy
163 Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1) – edukacja ekologiczna mieszkańców

– usunięcie zanieczyszczenia

164 Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51) Burmistrz Tucholi

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi

II Inne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia
165 Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29), 52) Odpady stałe związane z turystycznym wykorzystaniem akwenu, m. in. frakcje: szkło, plastik, papier
166 Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia 1), 2), 5), 14), 29) Turystyczne wykorzystanie akwenu, nieodpowiednia gospodarka odpadami przez wypoczywających nad akwenem
167 Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1) – edukacja ekologiczna mieszkańców

– nadzór nad wywozem odpadów

– regulamin zachowania się na plaży,

– zabezpieczenie podmiotu odpowiedzialnego za eliminację krótkotrwałych zanieczyszczeń ( firma sprzątająca )

168 Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1) – odcięcie źródła zanieczyszczeń

– posprzątanie terenu (śmieci)

– usunięcie zanieczyszczenia

– sprzątanie plaży, okolic wzdłuż linii brzegowej

169 Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1) – edukacja ekologiczna

– objęcie kontrolą wywozu odpadów i ścieków komunalnych

170 Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51) – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi (52) 33 45 511
H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni

danej wody w kąpielisku, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń 53)

I  
171 Nazwa cieku, jeziora lub akwenu wód przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wód wewnętrznych 1)  Nie dotyczy
172 Kod jednolitej części wód 5)  
173 Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17), 54)  X < 200 m
174   200 – 800 m
175   > 800 m
176 Powierzchnia zlewni 3), 7), 55) < 10 km2
177   10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2
178   100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2
179   1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2
180   > 10 000 km2
181 Typ abiotyczny cieku lub jeziora 3), 56) nazwa typu:
182   kod typu:
183 Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18), 57) SNQ .0,16 m3/s
184   SSQ 1,56 m3/s
185   SWQ 1,85 m3/s
186 Współczynnik nieregularności przepływów

SSQ/SWQ 18), 57)

 

 

 

Skip to content