OSiR OGŁASZA PRZETARG

                             OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TUCHOLI

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

 

 

Na dzierżawę punktu  z wypożyczalnią  sprzętu  pływającego

  w Stanicy Wodnej w Stobnie

 
 I. Przedmiot dzierżawy : pomieszczenia punktu gastronomicznego  wraz z zapleczem  na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.10.2019 r.

II. Warunki dzierżawy – oferent zobowiązany będzie do:

1)      prowadzenia punktu zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP, w tym dostosowanie pomieszczeń i urządzeń na swój koszt (w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym),

2)      utrzymania porządku i czystości  w i wokół budynku w tym w pomieszczeniach sanitarnych,

3)      uiszczanie opłaty za czynsz dzierżawny i  energię według licznika , prowadzenie ewidencji wypożyczania sprzętu pływającego oraz sprawowanie nadzoru nad wypożyczalnią,

4)      poniesienia wszystkich kosztów związanych z przywróceniem lokalu do stanu pierwotnego po rozwiązaniu umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:

1)      złożenie do dnia 24.03.2017 r. oferty zawierającej:

a)      nazwę i adres osoby fizycznej lub prawnej ubiegającej się o dzierżawę,

b)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

IV. Kryterium wyboru oferty : najwyższy zaproponowany przez oferenta czynsz dzierżawny na sezon.

V.  Inne ustalenia:

a)      termin składania ofert  24.03.2017 r. do godz. 10 00 w siedzibie OSiR Tuchola ul. Warszawska 17,

b)      oferty należy złożyć  w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem:

               „Dzierżawa punktu gastronomicznego”  w  Stobnie,

c)      umowa dzierżawy zostanie zawarta z dzierżawcą punktu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi,                   ul. Warszawska 17, 89 – 501 Tuchola,

d)      osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przetargu – Janusz Zawadzinski, Ośrodek Sportu i Rekreacji         w Tucholi, ul. Warszawska 17, tel. (052 – 33 45 408).

VI. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.


                                                                                                                   Dyrektor OSiR

                                                                                                               Janusz Zawadzinski

Skip to content